Despre noi

Profilul actual al instituţiei

Şcoala Profesională din or. Rîşcani pune la dispozitia beneficiarilor un spectru larg de meserii, Astfel,in anul de invătământ 2015-2016, oferta educaţională a instituţiei cuprinde 7 meserii la 6 profiluri,

Administrația instituției

Calistru Iurie

Șef de secție

A absolvit Colegiul Agroindustrial din or. Rîșcani la specialitatea mecanic în industria alimentară. Activeaza în instituția dată din anul 2008 în calitatea de maistru- profesor de disciplini tehnice.Pe parcursul activității sale profesionale a acumulat o experiența bogată în procesul instructiv -educativ impartășindu-și cunoștințele cu viitorii specialiști din domeniul transportului. Avînd o experiența avansată și un parteneriat puternic cu maiștrii- instructori d-lui monitorizează dotarea laboratoarelor cu utilaje și tehnici și coordonează securitatea în muncă și stagiile de practică.

 
 

Hmaruc Maria

Dir. adjunct pe instruire și educație

A absolvit Universitatea de stat din Moldova, facultatea de istorie și științe sociale.  Pe parcursil activității sale în domeniul istoric a reușit: să  să promoveze elevilor de azi valori spirituale și naționale
 Împreună cu colegii din echipa, cadrele didactice și colectivul de elevi dezvoltă un climat de muncă deschis, fundament de comunicare activă, pe relații colegiale, care contribuie la motivarea elevilor și îmbunătățirea performanțelor acestora. Experiența profesională îi premite să participe în diverse proiecte educaționale, promovînd idei noi și inițiative utile în domeniul educației.

 
 
 
 
 
 

Țibuleac Leonid

Dir. adjunct pe instruire și producere

A absolvit Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti, calificarea inginer- profesor de disciplini tehnice și tehnologii în domeniul profesional tehnic.  Pe parcursul activității a partcipat în diferite proiecte pentru a pregăti muncitori calificați în diferite domenii. În procesul instuctiv-educativ d-lui dispune de strînse colaborare atît cu membrii colectivului didactic cît și cu elevi.  D-lui utilizeaza tehnologii tehnologii educaționale moderne, asigura formarea unor specialiști competetivi, apti pentru o integrare socioprofesională de succes. 

 
 

Mircea Cherdivară

Managerul instituției

A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de „Istorie„ și științe socioumaniste. Din anul 1998 își continuie activitatea în această instituție în fucție de manager. În 2003 obține titul de master în Managementul educational. Pe parcursul activității a modernizat și a dezvoltat baza tehnico- material a instituției, a contrubuit la formarea și dezvoltarea a cadrelor didactice. A promovat imaginea instituției la nivel rational și republican.  Datorită strategiei lui instituția a beneficiat de diverse proiecte, în urma cărora a fost îmbunătățită baza tehnico- materiala.

SCURT ISTORIC

Momente din istoria Scolii profesionale din or. Rîșcani

Misiunea instituției

Şcoala Profesională orașul Rîșcani are misiunea de formare profesională a muncitorilor calificaţi, recalificarea adulţilor, indiferent de vîrstă,etnie, religie sau potenţial în domeniile: agricultură, transport auto, construcţii, telecomunicaţii şi servicii publice în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor.

Şcoala Profesională orașul Rîşcani  asigură  instruirea profesională și dezvoltarea personală în baza standardelor și Curriculumului, oferă niveluri de calificare în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor.

Cadrele didactice, aplicînd educația centrată pe elev, utilizînd  tehnologii educaţionale moderne, asigură formarea absolvenților cu spirit antreprenorial,  competitivi, apţi pentru integrarea socio-profesională.

Şcoala Profesională or. Rîşcani activează în baza principiilor:

  1. Echităţii –accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
  2. Calităţii –activitățile de învățământ se raportează la standardele naţionale de referinţă şi la bunele practici naţionale şi internaţionale; 
  3. Relevanţei – educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice; 
  4. Respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ;

Viziunea instituției

La finele anului de studii 2020-2021 Şcoala Profesională din or. Rîşcani:

  • aplică un sistem de management participativ la toate nivelele instituției,care creează un climat psihologic favorabil, implică toți angajații și elevii în luarea deciziilor și asumarea responsabilității pentru rezultatele procesului educațional, inclusiv pentru diminuarea absenteismului și abandonului școlar cu cel puțin 30%;
  • numărul elevilor acoperă 50% din capacitatea de proiect a instituției, pentru asigurarea utilizării eficiente a resurselor instituției de învățămînt;
  • dispune de cadre didactice  calificate, tehnologii informaționale și de comunicare, de utilaje și resurse metodice noi, care permit crearea situațiilor de predare-învățare-evaluare eficiente,iar in consecință creșterea numărului absolvenților care obțin calificarea IV cu 15% la fiecare meserie, la care se acordă calificări, apți de aplicarea tehnologiilor performante în domeniile de pregătire profesională, făcîndu-i competitivi pe piața muncii.
  • prestează cel puțin 3 tipuri de servicii generatoare de venituri, care oferă oportunități de ridicare a calității instruirii și permit susținerea dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor din familii social și economic vulnerabile, copiilor din grupa de risc și cu cerințe educative speciale
  • căminul renovat oferă condiții de trai, dezvoltare personală și agrement pentru toți elevii și în mod special pentru copiii cu CES și din familii vulnerabile, făcînd instituția de învățămînt mai atractivă.
  • are stabilite parteneriate bazate pe principiul câștig-câștig cu structurile administrației publice locale, cu 33 agenţi economici, cu ONG-urile din comunitate şi cu 2 instituţii de învățămînt similare de peste hotare, pentru schimbul de  experiență și organizarea stagiunilor de practică, pentru diversificarea oportunităților de dezvoltare personală și profesională a elevilor.

Cadrele didactice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit tristique.

Sean Smith

Student Liason

John Kinney

Prof. Psychology

Antonio Romano

Prof. Foreign Studies

caleb-george-144977-unsplash_800

Christy Johannsen

Prof. Arts & Humanities

Dave Carrey

Sports & Recreation

Marco Estavez

Prof. Environmental Science

Specialități