Consiliul elevilor

Regulamentul de lucru a consiliului elevilor

Dispoziţii generale

 • Consiliul elevilor se organizează conform Regulamentului de ordine internă, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a prezentului regulament. Este o structură asociativă de elevi, destinată promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de dezvoltare a personalităţii şi capacităţii fiecărui elev.
 • Consiliul elevilor este un grup de elevi aleşi democratic  care urmăreşte ca elevii să-şi exprime opinia în legătură cu problemele şcolare care-i afectează şi le reprezintă interesele, fără deosebire de sex, confesiune , naţionalitate ori convingeri politice.
 • Consiliul elevilor este un organism democratic prin care elevii exersează .
 • Consiliul elevilor promovează cooperarea , parteneriatul , munca în echipă , dezvoltarea personală a elevilor.
 • Consiliul elevilor apără drepturile şi pune în discuţie situaţii când acestea sunt încălcate.
 • Consiliul elevilor contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii ( absenteismul , abandonul şcolar , delicvenţa juvenilă )
 • Consiliul elevilor iniţiază , organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare .
 • Consiliul elevilor sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala.
 • Consiliul elevilor organizează acţiuni în comunitate ( strângere de fonduri pentru copii cu nevoi speciale , acţiuni pe probleme de mediu ).
 • Consiliul elevilor include un cadru didactic numit de conducerea şcolii care are rolul de a sprijini şi îndruma activitatea lui.
 • Consiliul elevilor se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament aprobat de către reprezentanţii claselor desemnaţi în consiliu.
 • Activităţile iniţiate de CE nu trebuie să contravină Regulamentului de ordine interioară , regulamentului şcolar şi legilor ţării.

Scopul Consiliului elevilor Şcolii Profesionale este:

 • Dezvoltarea capacităţii de asociere şi organizare a elevilor;
 • Stimularea şi sprijinirea elevilor în domeniul iniţierii , accesării şi derulării de proiecte şi programe educative destinate formării comportamentului psihosocial , participativ-activ al tinerei generaţii;
 • Implicarea activă în comunitate şi asumarea responsabilităţilor în contextul democraţiei participative;
 • Formarea atitudinilor şi comportamentelor necesare luării deciziilor;
 • Manifestarea spiritului de implicare , creativitate , flexibilitate şi respect reciproc ;
 • Comunicarea eficientă şi relaţionarea pozitivă a membrilor consiliului cu ceilalţi elevi ai şcolii.
 • Reprezentarea elevilor din şcoală în relaţia cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate;
 • Rol consultativ pe lângă CA în problemele legate de procesul instructiv-educativ curricular şi rol de decizie în activităţile extracurriculare.

Obiective generale ale Consiliului elevilor:

 • Crearea unui mediu şcolar curat , primitor , care să le asigure elevilor securitate ;
 • Promovarea învăţării civismului , eficienţei politice şi a atitudinilor democratice;
 • Promovarea încrederii între parteneri şi afirmarea valorilor personale ;
 • Elevii învaţă cum să ia decizii într-un mod corect şi responsabil , învaţă despre realităţile vieţii;
 • Încurajarea cooperării , utilizarea energiilor pozitive ale elevilor şi reducerea indiferenţei , izolării şi înstrăinării acestora faţă de problemele şcolii;
 • Creşterea motivaţiei elevilor faţă de educaţie;
 • Sporirea prestigiului şcolii prin acţiunile şi programele desfăşurate;
 • Educarea şi sprijinirea spiritului de comunicare la nivelul şcolii în relaţiile profesor-elev-părinte;
 • Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea intereselor comune şi prin luarea unor decizii care să satisfacă nevoile comune ale elevilor , părinţilor cât şi ale profesorilor;
 • Depistarea factorilor care generează situaţii conflictuale , negocierea şi medierea lor;
 • Organizarea de dezbateri , consfătuiri , precum şi alte activităţi similare pe teme propuse de elevi;
 • Editarea , tipărirea şi difuzarea de materiale care au în centru activităţile şi interesele elevilor din şcoală;
 • Sesizarea anumitor disfuncţionalităţi din şcoală şi remedierea acestora;
 • Acţiuni caritabile;
 • Activităţi de petrecere a timpului liber;
 • Acţiuni de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev;
 • Periodic, realizarea unui top al elevilor pe diferite criterii: situaţie şcolară , prezenţă , activităţi extraşcolare, concursuri / olimpiade;

Organizarea şi funcţionarea Consiliului elevilor

 • Consiliul elevilor este alcătuit din reprezentanţii grupelor școlii aleşi în mod democratic, în primele două săptămâni de la începerea fiecărui an şcolar.
 • CE este coordonat de un cadru didactic care are rolul de a realiza “legătura” cu ceilalţi profesori , de a sprijini acţiunile consiliului.
 • Elevii care doresc să candideze pentru CE trebuie să aibă cel puţin o recomandare din partea profesorilor;
 • Consiliul elevilor organizează alegeri pentru desemnarea reprezentantului elevilor în Consiliul de administraţie, preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului
 • Reprezentanţii grupelor promovează interesul acestora la nivelul Consiliului elevilor
 • Reprezentanţii grupelor sunt aleşi prin vot democratic pe perioada unui an.

Un bun reprezentant ar trebui să întrunească următoarele calităţi :

 • Entuziasm în muncă , vitalitate şi rezistenţă fizică;
 • Dispoziţia de a accepta responsabilităţi;
 • Abilitatea de a lucra cu oamenii ;
 • Capacitatea de a transforma un grup într-o echipă;
 • Capacitatea de a motiva membrii echipei;
 • Capacitatea de a organiza , decide şi a stabili priorităţi;
 • Personalitate creativă;
 • Tenacitate în realizarea sarcinilor;
 • Responsabilitate socială.

Altele

CE se constituie în întâlnire extraordinară în a treia săptămână din luna septembrie , în care îşi alege şi biroul de conducere.

 • Biroul de conducere al CE este format din :
  • preşedinte
  • vicepreşedinte
  • secretar
 • Întrunirile Consiliului elevilor se vor desfăşura lunar , sau de câte ori este nevoie.
 • Toţi consilierii sunt obligaţi să participe la întruniri.
 • CE îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou şi aprobat de CE şi a  unui grafic de întruniri  ( problematica şi data ).
 • La întrunirile CE se întocmesc procese verbale.Toate deciziile luate de consiliu vor fi notate de secretar.
 • Întrunirile CE vor fi conduse de preşedintele CE şi coordonate de cadrul didactic coordonator.

Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor

 • Consiliul elevilor se subordonează Consiliului de administraţie al școlii.
  Preşedintele Consiliului elevilor:

  • Este reprezentantul elevilor în Consiliul de administraţie al şcolii.
  • Conduce întrunirile Consiliului elevilor.
  • Mandatul preşedintelui este de 1 an.
  • Este purtătorul de cuvânt al Consiliului elevilor.
  • Semnează proiectele Consiliului elevilor.
  • Asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine , precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare.
  • Are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Consiliului de administraţie toate problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului elevilor.
  • Poate hotărî excluderea unui membru , dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile , sau nu respectă regulamentul.
  • Elaborează programul de activităţi.

  Vicepreşedintele Consiliului elevilor:

  • Monitorizează activitatea membrilor consiliului.
  • Preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa motivată a acestuia.
  • Mandatul este de 1 an.
  • Elaborează programul de activităţi.

  Secretarul:
  Mandatul este de 1 an.

  • Întocmeşte procesele verbale ale întâlnirilor.
  • În caz de absenţă , atribuţiile acestuia sunt preluate de unul din membrii consiliului delegat de preşedinte.
  • Redactează programul de activităţi , îl expune la avizierul Consiliului elevilor.
  • Înştiinţează membrii Consiliului elevilor despre data, locul şi ora desfăşurării şedinţelor.

Specialități și meserii